Renditingimused

Sõiduki kasutus

 • Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit sihtotstarbeliselt, korralikult ja heaperemehelikult, vastavalt rendileandja rendilepingus määratud tingimustele. Sõidukis on keelatud suitsetamine. Lemmikloomade viibimine, transportimine autos tuleb rentnikul eelnevalt rendileandjaga kooskõlastada. Tingimuste rikkumisel on rentnik kohustatud maksma leppetrahvi 400 eurot. Sõidukit on keelatud kasutada erinevate teenuste osutamiseks, kaubaveoks, teiste sõidukite pukseerimiseks. Rentnik ei tohi loovutada sõiduki juhtimist kolmandale isikule ilma rendilepingu tingimusi tutvustamata. Sõiduki üleandmisel kolmandale isikule  ei vabasta rentnikku vastutusest käesoleva lepingu tingimuste täitmise eest. Vastutavaks jääb lepingu allkirjastanud rentnik sõiduki üleandmisel kolmandale isikule.
 • Väljaspool Eestit võib sõidukiga sõita üksnes rendifirma kirjaliku nõusolekuga. Sõidukiga on keelatud sõita kolmandatesse riikidesse nagu Venemaa, Ukraina, Valgevene, Gruusia, Armeenia, Azerbaidžaan, Moldova, Türgi.
 • Matkaauto rentimisel on vajalik esitada kehtiv juhiluba ja pass. Renditud sõidukit võivad juhtida alates 21-aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba. Ettevõtte puhul saab sõidukit rentida ja lepingut sõlmida üksnes juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid.
 • Rentniku või sõiduki teiste kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärele.
 • Broneering kinnitatakse broneerimistasu laekumisel. Broneerimistasu on matkaauto puhul 400 €. Broneerimistasu tagastatakse peale rendiperioodi, kui rendifirmal puuduvad rentnikule rahalised nõuded. Broneeringust loobumisel broneerimistasu ei tagastata! Broneeringu muutmine on võimalik ainult 30 päeva etteteatamisel.
 • Matkabuss antakse rentnikule üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõik vigastused(sh kriimustused). Vastasel juhul võite jääda süüdi vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.
 • Rendileandjal on õigus tagatisrahast pidada kinni koristusraha, kui sõiduk ei ole koristatud. Koristuse hind 100 €, wc kasseti tühjendamine 50 €, reoveepaagi tühjendamine 25 €, lisavarustuse puhastamine 25 €. Välipesu rentnik teostama ei pea. Sõiduk tuleb tagastada täis kütusepaagiga. Tühja kütusepaagi korral trahv 50 € + kütuse maksumus. Sõiduki tagastamisel teostavad rentnik ja rendileandja sõiduki esmase ülevaatuse. Vajadusel annab rendileandja peale sõiduki välipesu ning lisavarustuse ja tehnika põhjaliku kontrolli tagasisidet ilmnenud puudustest. Vead, mis tekkisid rendiperioodil, hüvitab rentnik ametliku autoesinduse hinnakirja alusel ja peetakse kinni tagatisrahast.
 • Matkaautode rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva (kõrghooajal on minimaalne rendiperiood 5-7 päeva). Kõrghooaeg on perioodil 1. juuni – 1. september. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, lisatakse kogusummale ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes. Matkabussidel läbisõidupiirangut ei ole.
 • Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest. Sõiduki rendihinnad sisaldavad avariikindlustust rentniku omavastutusega 400 EUR ja varguskindlustust rentniku omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingust).
 • Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse Viru Maakohtus.
 • Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on kõik matkaautod varustatud talverehvidega.

Täielikud renditingimused on loetletud rendilepingus.